Wat is een Ouderraad (OR)

Doel van de oudervereniging
De vereniging stelt zich ten doel de onderlinge sfeer en contacten tussen school en ouders en kinderen te bevorderen. Dit gebeurt door het (mede-) organiseren van activiteiten voor leerlingen. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad.
U kunt hen persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail: or.dewiekslag@tofonderwijs.nl. Bijvoorbeeld over zaken die u belangrijk vindt of die u bezig houden. Zo houdt de oudervereniging ook een klankbordfunctie voor ouders richting het schoolteam.


Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste twaalf leden, gekozen uit de leden van de vereniging. Hoe intreding tot de ouderraad gaat, staat beschreven in de statuten van de oudervereniging (zie website van de Wiekslag). Binnen de ouderraad worden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen, die het dagelijkse bestuur vormen.
Daarnaast hebben de overige leden hun specifieke taak in verschillende commissies, zoals de kerstcommissie, de paascommissie, etc. Op de website van De Wiekslag kunt u de namen vinden van de ouderraadsleden en hun specifieke taken/commissies. De ouderraad vergadert circa zeven keer per jaar. Deze vergadering worden bijgewoond door een lid van het schoolteam. 

Lid van de oudervereniging
Alle ouders die een kind op onze school hebben, worden in principe lid van de oudervereniging. Dit lidmaatschap kost € 30,- per kind per schooljaar. De instroom vanaf januari betaalt € 20,-. De inning van de bijdrage verloopt via het invullen van een eenmalig machtigingsformulier.
Uit deze ouderbijdrage worden alle activiteiten van de ouderraad bekostigd, zoals schoolreisjes, de sinterklaascadeautjes, paaseitjes zoeken, etc. Elk jaar worden de begroting en het jaarverslag op deze site geplaatst.

Activiteiten
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam de volgende activiteiten: herfstwandeling, sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasviering, Koningsspelen, schoolreisjes en het afscheid van groep 8.

Ouderparticipatie
U wordt zo nu en dan door de ouderraad en/of leerkrachten benaderd, wanneer hulp nodig is. Dit gebeurt voornamelijk via de nieuwsbrief die de school verspreid per e-mail. Hierin staat informatie de activiteit waarbij uw hulp gewenst is en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden. Het kan zijn dat er voor een bepaalde activiteit zich meer mensen opgeven dan nodig is. Door de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers is het mogelijk om alle activiteiten jaarlijks te organiseren en eventuele nieuwe activiteiten te ontplooien. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
 

RK Basisschool De Wiekslag
Bruno van Ommenstraat 34
7651 BS  Tubbergen
0546-621602
website: www.dewiekslag.nl
mailadres: directie.dewiekslag@tofonderwijs.nl
mailadres OR: or.dewiekslag@tofonderwijs.nl