Wat is een MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de samenstelling , taken en bevoegdheden van de raad. Het eigen MR-reglement stelt nadere regels.
 

Bevoegdheden MR

De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor het ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.
 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden.
Oudergeleding Personeelsgeleding
Chantal Westland Dorothy Broekman
Steven Pot Anneke Kreuwel
Karin Schröder Diana Bidoggia
Wouter Bolhaar Ewald Busscher