Wat is een MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de samenstelling , taken en bevoegdheden van de raad. Het eigen MR-reglement stelt nadere regels.
 

Bevoegdheden MR

De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor het ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.
 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor het schooljaar 2023 -2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
 
Karin Schröder ouder voorzitter
Thom Kokhuis ouder vice-voorzitter
Annemarie Hofste ouder  
Wouter Bolhaar ouder  
Jeroen Oude Oosterik personeel secretaris
Diana Bidoggia personeel  
Anneke Kreuwel personeel  
Linda Sonder personeel