Samenstelling Ouderraad

 

OR Leden

 1. Ellen Geuke (4e jaars)

 2. Nupur Chopra (4e jaars)

 3. Famke Zandman (3e jaars)

 4. René Eppink (3e jaars)

 5. Rian ten Dam (3e jaars)

 6. Femke Donker (2e jaars)

 7. Femke Heithuis (1e jaars)

 8. Saskia Mertens (1e jaars)


Rollen

 • Voorzitter Rian ten Dam

 • Secretariaat Famke Zandman

 • Penningmeester Ellen Geuke